Skip to content

Sykehus-Norge velger CleanPilot

Etter en omfattende anbudsrunde ble CleanPilot vurdert å være eneste renholdssystem som kan fylle kravene Sykehus-Norge har for framtiden, og dermed er tildelingen av rammeavtale et faktum.
SYkehusbygg 2-1

CleanPilot har derfor inngått rammeavtale om leveranse av renholdssystem med Sykehusbygg, på vegne av de fire regionale helseforetakene, som del av en helhetlig rammeavtale for BIM-basert FDVU-løsning.

Da Sykehusbygg tidligere i år utlyste anbud for Digital tjenesteplattform for bygg og Eiendom (EBIM) ble utlysningen gjort tredelt, der de tre delområdene var «1 FDV», «2 Utvikling» og «3 Renhold». Da alle tilbud var vurdert i henhold til spesifikasjonene ble CleanPilot by Datec vurdert å være eneste tilbyder som oppfylte alle minimumskrav til renholdssystem.

Helseforetakene har en felles målsetning om en effektiv verdikjede tilknyttet drift og forvaltning av eiendom. Derfor har partene i fellesskap gått til anskaffelse av interregionale rammeavtaler for IKT-system for FDVU og renhold, samlet.

Sammen med helseforetakene har Sykehusbygg og Sykehusinnkjøp gjennomført en grundig prosess med flere dialogrunder før et utvalg selskaper ble kvalifisert for tilbudsfasen. Kravspesifikasjonene har vært omfattende og krevende, da de også har omfattet krav til informasjonsflyt og samhandling mellom de tre delområdene.

Kontrakten ble signert 27. september 2023, og omfatter potensiell leveranse av CleanPilot til helseforetakene, i alle fire regionale helseforetak. Kontrakten er en rammeavtale på 2+1+1 år, med en samlet ramme på 69,4 millioner kroner. Sykehusbygg står som eier av kontrakten, men Sykehusinnkjøp vil ha forvaltningsansvaret for avtalen.

Sykehusbygg signering

Fra oppstartsmøte 31. oktober med representanter fra alle involverte organisasjoner.

Sykehusbygg kake signering
31. oktober ble det gjennomført oppstartsmøte i Sykehusbygg sine lokaler. Tilstede var representanter fra Datec, Sykehusbygg, Sykehusinnkjøp og alle de fire helseforetakene. Anledningen ble behørig markert med kakespising.

«Vi er svært stolte over tilliten til å levere CleanPilot som en delleveranse i et helhetlig EBIM system for hele Sykehus-Norge. Dette vil gi sykehusene, mulighet til å utvikle og samordne sin digitale tjenesteplattform for renhold inn i en mer helhetlig FDVU-løsning. Dette gjelder både de sykehus som allerede er brukere av CleanPilot, og de som ikke er det enda. I tillegg legger Sykehusbygg opp til prosesser som skal gi bedre samhandling og samarbeid rundt løsningen, på tvers av helseregionene. Vi i Datec støtter en ambisjon om en delingskultur, der beste praksis innen digital informasjon, utvikling og bruk deles både på tvers av helseregioner og fagområder. Vi ser frem til et spennende samarbeid», sier Jørgen Sannesmoen, CEO Datec

Partene hadde oppstartsmøte i Sykehusbygg sine lokaler i Trondheim den 31. oktober 2023, med representanter fra alle fire helseforetak, Sykehusbygg, Sykehusinnkjøp og Datec AS. En dag for minnebøkene når avtalen var klar, forventninger og spørsmål kunne avklares, og alle parter i neste steg er klare til iverksetting i fellesskap.

«Vi er fornøyde med å ha landet denne avtalen. Nå står vi foran oppgaven om å samle og benytte digital eiendomsinformasjon i effektiv drift. Renhold er en stor del av dette og sammen med Datec er jeg sikker på at vi får lagt godt til rette for å realisere gevinster » avslutter sjef for digitalisering i Sykehusbygg, Kenth Hårsaker, om deres forventninger til samarbeidet.

Sykehusbygg signering CleanPilot

Fornøyde avtaleparter representert ved Jørgen Sannesmoen, CEO i Datec og Kenth Hårsaker, Direktør i Sykehusbygg HF